04:24 CH @ Thứ Ba - 17 Tháng Tư, 2012

Công ty xăng dầu Bắc Thái tổ chức hệ thống phân phối gas Petrolimex trên địa bàn tỉnh Nguyên gồm 28 điểm là các Cửa hàng, trung tâm, hệ thống sử dụng 1 số điện thoại tổng đài duy nhất 19001287:

Nguồn:  Đồng Thái Ngọc  -  TP TCHC
Petrolimex Thái Nguyên