Quán triệt, triển khai Nghị quyết TW4

 02:13 CH @ Thứ Sáu - 18 Tháng Năm, 2012

Ngày 18 tháng 5 năm 2012 Công ty xăng dầu Bắc Thái tổ chức Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết BCH trung ương 4 khóa XI cho toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ, trưởng phó phòng nghiệp vụ, Trưởng, phó kho Lương Sơn, Các cửa hàng trưởng trực thuộc Công ty và các chuyên viên, đại biểu quần chúng ưu tú tham gia. Đến dự và theo dõi hội nghị có đồng chí Khúc Thái Giang - chuyên viên ban tuyên giao Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Đ/c Mai Văn Bắc - Phó bí thư Đảng bộ

quán triệt Nghị quyết TW 4

Đ/c Nguyễn tiến Sâm - Phó bí thư Đảng bộ

trình bày chương trình hành động

Hội nghị nghe, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết trung ương 4, những nội dung mới trong quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 và hướng dẫn số 03/-HD/UBKTTW về những điều Đảng viên không được làm.

Toàn cảnh hội nghị

Đảng bộ nghiêm túc kiểm điểm những công việc trong thời gian qua, đánh giá và chỉ rõ những điểm mạnh, điểm yếu của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Cùng với mục tiêu, chiến lược xây dựng trong thời gian tới, từ đó đề ra chương trình bằng hành động, cụ thể là: “Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành” với các nội dung cơ bản sau:

Một là, bổ sung, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty đến năm 2020, cơ chế bán hàng, quản trị công nợ; chức năng, nhiệm vụ của các Đơn vị theo hướng tiên tiến, đánh giá cán bộ, các cơ chế trả lương-thưởng, các nội quy, các quy chế, các quy trình.

Hai là, Xây dựng và ban hành danh mục các công việc trong toàn Công ty, bảng phân công công việc, các tiêu chuẩn đánh giá công việc.

Ba là, Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu quản lý, triển khai thành công dự án ERP của tập đoàn

Bốn là,Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể

Đ/c Nguyễn Thanh Khương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc triển khai đề án

Đề án được triển khai thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2012 với mục tiêu xây dựng Công ty xăng dầu Bắc Thái tiếp tục phát triển bền vững sau 50 năm xây dựng và trưởng thành. Một trong những thành quả đầu tiên của đề án là ngày 19/5 sẽ ban hành mới Quy định chức năng, nhiệm vụ của 4 phòng nghiệp vụ Công ty theo một tư duy hoàn toàn mới: Ngắn gọn, cụ thể, dễ triển khai áp dụng.

Nguồn:  Thái Ngọc  -  Chuyên viên
Petrolimex Bắc Thái